Bassam N. Ibrahim
BIPC Logo

Bassam N. Ibrahim

Shareholder

Alexandria, VA